ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

Tag Archives: แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

Feed Subscription

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 4 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) 5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 ความรู้เรื่องการประสานงาน 7 แนวข้อสอบการ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564 4 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 5 สรุปสาระสาคัญพระร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด 1 ความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด 2 แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานด้านตัวเลข 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 7 แนวข้อสอบง ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง 2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 4 สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับส ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017