ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Tag Archives: แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Feed Subscription

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 2557 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2547 5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 2557 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2547 5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5 ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 4 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบการใช้โ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนัก ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกีบสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 7 แนวข้อสอบความร ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017