ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

1.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ค. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ง. ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตอบ   ก. ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 2.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบัง ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ค. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ง. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตอบ  ข. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้อใดคือ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ก.  คกร.                                                                                        ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ”ยาเสพติดให้โทษ” สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อ ร่างกายและจิตใจ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ไว้ ณ วันใด 23 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ค. 7 เมษายน 2543 24 มีนาคม พ.ศ. 2543                                              ง. 8 เมษายน 2543 ตอบ   ก.23  มีนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 9                                                              ค. ฉบับที่  5 ฉบับที่ 10 ง. ฉบับที่  11 ตอบ  ง. ฉบับที่  11   ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ พระรา ...

Read More »

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 คือปี พ.ศ.ใด พ.ศ. 2540 ค. พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2532 ง. พ.ศ. 2537 ตอบ   ข. พ.ศ. 2532 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ไว้ ณ วันใด 14 มกราคม พ.ศ. 2532 ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532      ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันใด 6 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 7 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ง. 9 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ตอบ   ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย“อาหาร” เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส วัตถุเจือปนอาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เมื่อใด ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ง. ๘ ธ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ไว้ ณ วันใด ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ค. ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ง. ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอบ    ข.๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ค. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ๑๗ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันใด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ค. ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ง. ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอบ   ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสำนักงานห ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017