ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (page 2)

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ให้ไว้ ณ วันใด 5 มีนาคม 2493                 ค. 7 มีนาคม 2493 6 มีนาคม 2493                 ง. 8 มีนาคม 2493 ตอบ   ข. 6 มีนาคม 2493 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มีกี่มาตรา 6 หมวด 47  มาตรา                                           ค. 8  หมวด  47  มาตรา 7 หมวด  47  มาตรา      ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่  2  คือปี พ.ศ.ใด พ.ศ.2545 ค. พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 ง. พ.ศ.2548 ตอบ   ข. พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 21 เมษายน 2552 ค. 21 มีนาคม 2552 22 เมษายน 2552 ง. 22 มีนาคม 2552 ตอบ  ก. 21 เมษายน 2552                         พระราชบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ไว้ ณ วันใด 30 สิงหาคม 2550                                                              ค. 3 สิงหาคม  2550 30 กันยายน 2550                                                              ง. 30 มกราคม  2550 ตอบ   ก. 30 สิงหาคม  2550 “สถิติ” หมายความว่าอย่างไร ข้อมูลที่ได ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีกี่ฉบับ 3 ฉบับ                                                          ค. 5  ฉบับ 4 ฉบับ                                                          ง. 6  ฉบับ ตอบ    ง. 6  ฉบับ   ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2502 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖‏‏

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖‏‏

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ไว้ ณ วันใด ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ค. ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ง. ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอบ  ก. ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎหมายยังไม่สอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงทางวิชาการ บทบัญญัติเดิมไม่มีการกำหนดอายุของใบอนุญาต ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานโดยตรงในการใช้บ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีกี่มาตรา 30 มาตรา                                                             ค. 35  มาตรา 29 มาตรา                                                             ง. 25  มาตรา ตอบ   ข.29  มาตรา พระราชบัญญั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ไว้ ณ วันใด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘                 ค. ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘                 ง. ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอบ    ข.๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑                                   ค. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑                                   ง. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตอบ   ค. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด เมื่อพ้นกำหนด ...

Read More »

ข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ไว้เมื่อใด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ค. ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ง. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตอบ   ก. ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017