ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (page 3)

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินมีกี่ฉบับ 3 ฉบับ                                                                  ค. 5  ฉบับ 4 ฉบับ                                                                  ง. 6  ฉบับ ตอบ    ค. 5  ฉบับ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับปัจจุบันคือปีพ.ศ.ใด พ.ศ.2485 ค. พ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4 ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5 ตอบ   ก. ฉบับที่  2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) คือปี พ.ศ.ใด พ.ศ. 2530 ค. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด 2 ฉบับ                                                                  ค. 4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                                  ง. 5  ฉบับ ตอบ   ข. 3  ฉบับ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันคือปี พ.ศ.ใด พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตราไว้ ณ วันใด ๒๐ กันยายน  ๒๔๘๖                                      ค. ๑๗ ธันวาคม  ๒๔๘๖ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๖                                       ง. ๑๘ กันยายน  ๒๔๘๖ ตอบ   ข. ๑๗ กันยายน  ๒๔๘๖                พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๒๘ ธันวาคม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ไว้ ณ วันใด ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ค. ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ง. ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตอบ  ค. ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีกี่หมวด กี่มาตรา 6 หมวด  110  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 6 หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 7 หมวด  113  มาต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีทั้งหมดกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                          ค. 4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                          ง. 5  ฉบับ ตอบ    ข.3  ฉบับ  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้ใช้บังคับเมื่อใด นั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอบ    ข. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ “เด็ก” หมายความว่าอย่างไร บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                 ค. บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า  13 ปี บุคคลผู้มีอายุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอบ    ข. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ “เด็ก” หมายความว่าอย่างไร บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                 ค. บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า  13 ปี บุคคลผู้มีอายุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                                 ข. 4    ฉบับ 5 ฉบับ                                                                ง. 7    ฉบับ ตอบ   ง. 7  ฉบับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4 ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5 ตอบ   ก. ฉบับที่  2 ข้อใดคือเหตุผล ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017