ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (page 4)

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535 2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535 ตอบ   ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตอบ    ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  “ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่าอย่างไร ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตามพระ ราชบัญญัตินี้ บุคคล ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ ตอบ  ค.  4  ฉบับ   ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                             ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                              ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอบ     ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕     ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓  ให้ไว้ ณ วันใด ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓                                      ค. ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๕ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๔๓                                       ง. ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอบ  ก. ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใครคือผู้รักษาการตามพระร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 ให้ไว้ ณ วันใด 18  กันยายน พ.ศ. 2503                                                   ค.  20  กันยายน พ.ศ. 2503 19 กันยายน พ.ศ. 2503                                                    ง.  21  กันยายน พ.ศ. 2503 ตอบ    ค.  20  กันยายน พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติก ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ค. ๔ พฤศจิ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ให้ไว้ ณ วันใด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑                                                      ค. ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๐๑ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑                                                      ง. ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๐๑ ตอบ   ก. ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง มีกี่ฉบับ ฉบั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ไว้ ณ วันใด ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ค. ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอบ   ค. ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีกี่หมวด กี่มาตรา 10 หมวด  48  มาตรา                                                 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ให้ไว้ ณ วันใด 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ค. 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ง. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ตอบ   ง. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน                                      ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017