ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (page 5)

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ค. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ง.๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอบ   ข. ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ “ตราสารหนี้” หมายความว่าอะไร ตั๋วเงินคลัง                                                           ค. พันธบัตรและตราสารอื่นที่ม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  ให้ไว้ ณ วันใด 30 มกราคม  2550                                                             ค. 30  ธันวาคม  2550 31 มกราคม  2550                                                             ง. 31  ธันวาคม  2550 ตอบ   ง. 31  ธันวาคม  2550 พระราชบัญญัติกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๐๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  ให้ไว้ ณ วันใด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๙                                ค. ๒๙ พฤศจิกายน   ๒๕๐๙ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๙                                                ง. ๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๐๙ ตอบ   ค. ๒๙ พฤศจิกายน   ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติ ยาสูบ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 3       ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๔๙๔

พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  ให้ไว้ ณ วันใด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔                                               ค.  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ง. ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ตอบ   ข.๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ใครคือผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค. นายกรั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 1                                                               ค. ฉบับที่  3 ฉบับที่ 2                                                               ง. ฉบับที่  4 ตอบ    ค. ฉบับที่  3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันใด 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551                                        ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ง. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ตอบ   ง. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543‏

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543‏

พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ไว้ ณ วันใด ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓                       ค. ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ง. ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอบ  ค. ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มีกี่หมวด กี่มาตรา 5 หมวด   45  มาตรา  1  บทเฉพาะ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันใด 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 ค. 4 มีนาคม พ.ศ. 2550 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ง. 5 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตอบ   ข.3 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 4 มีนาคม พ.ศ. 2550                                        ค. 19  มีนาคม พ.ศ. 2550 12 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร ฉบับที่ 1                                                               ค. ฉบับที่  3 ฉบับที่ 2                                                               ง. ฉบับที่  4 ตอบ   ข. ฉบับที่  2 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราช ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ก.   21   กรกฎาคม  2553                                    ข.   22  กรกฎาคม  2553 ค.   21   ธันวาคม  2551                                      ง.    22   ธันวาคม  2551 ตอบ   ข.   22  กรกฎาคม  2553 พระราชบั ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017