ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (page 7)

Tag Archives: แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

คนพิการมีกี่ประเภท 9 ประเภท                                                                    ข.  8  ประเภท 10 ประเภท                                                                 ง.  7 ประเภท เฉลย   ก.9  ประเภท ข้อใดเป็นสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดห ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันใด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ค. ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ง. ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอบ   ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสำนักงานห ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร ฉบับที่ 1                                                               ค. ฉบับที่  3 ฉบับที่ 2                                                               ง. ฉบับที่  4 ตอบ   ข. ฉบับที่  2 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราช ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ก.   21   กรกฎาคม  2553                                    ข.   22  กรกฎาคม  2553 ค.   21   ธันวาคม  2551                                      ง.    22   ธันวาคม  2551 ตอบ   ข.   22  กรกฎาคม  2553 พระราชบั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ไว้  ณ  วันใด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ค. ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอบ   ค. ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘                               ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันอยู่ในปี พ.ศ.ใด พ.ศ.2536 ค. พ.ศ.2538 พ.ศ.2537 ง. พ.ศ.2539 ตอบ   ค. พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 3                                                               ค. ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 4       ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017