ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการm สำนักงาน ป.ป.ง.

Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการm สำนักงาน ป.ป.ง.

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านค ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สู ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษฃ 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 8 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ 2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 3 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา 4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 5 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (ฉบับที่  ๒) 3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 พระราชบัญญัติ กา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สู ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017