Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการm สำนักงาน ป.ป.ง.

Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการm สำนักงาน ป.ป.ง.

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สู ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษฃ 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 8 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ 2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 3 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา 4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 5 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (ฉบับที่  ๒) 3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 พระราชบัญญัติ กา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สู ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงาน ...

Read More »
Scroll To Top